سکینه جعفری

درباره من

دکتر سکینه جعفری
image

استادیار گروه آموزشی مدیریت آموزشی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

سکینه جعفری استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سمنان ایران است و در آذرماه 1396 به وزارت آموزش عالی ملحق شده است. او مدرک کارشناسی  و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی را از دانشگاه شیراز و مدرک دکتری مدیریت آموزشی را از دانشگاه سمنان اخذ نموده است. منابع اصلی پژوهش او در مدیریت آموزشی و توسعه سازمانی است. پایان نامه دکترای خود را در رابطه با جهانی شدن آموزش عالی مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. علاقه ­های تحقیق و انتشار آن در زمینه مسائل آموزشی، حفاظت از محیط زیست و آموزش محیط زیست می­باشد. مرکز تحقیق او این است که چگونه آموزش می تواند نگرش افراد و سپس رفتار محیطی آنها را تحت تاثیر قرار دهد . او مقالات متعدد در زمینه آموزش و پرورش منتشر کرده است....

محقق گوگل

(1399/12/12)

استنادات

34

h-index

3

i10-index

0

مؤلفین همکار

15

اسکوپوس

(1399/12/16)

استنادات

0

مقالات

2

h-index

0

مؤلفین همکار

3

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1385-1389

کارشناسی

دانشگاه شیراز

1389-1391

کارشناسی ارشد

دانشگاه شیراز

1391-1394

دکتری

دانشگاه سمنان

تجارب

1397

دبیر کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی

1396-98

عضو شورای فرهنگی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

1397-1399

عضو کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب و راتبه و تبدیل وضعیت گروه مدیریت آموزشی

مهارت ها

نرم افزار spss

نرم افزار LISREL

اولویت های پژوهشی

جهانی شدن آموزش

ترویج و بهبود مدیریت سبز

توسعه سازمانی

چالش های و فرصت های آموزشی در آموزش عالی

آموزش حفاظت از محیط زیست و رفتار مسئولانه زیست محیطی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
نقش حمایت اجتماعی درک شده و رضایت شغلی بر دیسترس روانشناختی پرستاران بالینی
کومش(2020)
صغری گلی روشن, ^سکینه جعفری, محمدرضا عسگری*, فرزان خیرخواه
رابطه جهانی‌شدن علمی آموزش عالی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان
نوآوری و ارزش آفرینی(2020)
^سکینه جعفری*, نازنین زهرا یامینی
رابطه فرهنگ همکاری با عملکرد خلاقانه کارکنان سازمان های گردشگری و هتلداری
مطالعات اجتماعی گردشگری(2020)
مجید سارانی, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
تبیین رابطه ساختاری تسهیم دانش با اثربخشی گروه های آموزشی مدرسه: نقش میانجی اعتماد و همکاری درون گروهی
فصلنامه علمی مدیریت مدرسه(2020)
زهرا قاسمیان دستجردی, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سکینه جعفری*
مؤلفه های جهانی شدن دانشگاه در نظام دانشگاهی ایران ازنظر صاحب‌نظران
مجله آموزش عالی ایران(2020)
^سکینه جعفری*
عوامل مؤثر بر رقابت پذیری مقصد ژئوتوریسم
مطالعات مدیریت گردشگری(2020)
راحله غضبانی*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سکینه جعفری, حسن حقیقت
بررسی سرمایه اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی: یک پژوهش آمیخته
مطالعات پیشگیری از جرم(2020)
^سکینه جعفری*
Providing a Model of Meritocracy Components in Human Resources Training at Farhangian University of Iran: A Reflection on the Lived Experience of Professionals and Experts
International Journal of Schooling(2020)
9711218008, ^سکینه جعفری*, ^شیرکوه محمدی
شناسایی و رواسنجی مؤلفه های تربیت شهروند جهانی از نظر صاحبنظران: یک پژوهش آمیخته
مطالعات آموزش و یادگیری(2020)
^سکینه جعفری*
Predicting Students’ Academic Achievement Based on the Classroom Climate, Mediating Role of Teacher-Student Interaction and Academic Motivation
INTEGRATION OF EDUCATION(2020)
^سکینه جعفری*, علی عسگری
شناسایی علل سوت‌زنی سازمانی و دلایل عدم تمایل به سوت‌زنی در سازمان‌های دولتی
مدیریت سازمانهای دولتی(2019)
^محسن فرهادی نژاد*, ^سکینه جعفری
The Role of Enterprise Resource Planning System Usage on User Satisfaction and Organizational Learning Capabilities
International Journal of Schooling(2019)
^سکینه جعفری*, مهسا ذوالفقاریان
کمبود پرستاران مرد در بیمارستان های ایران و جهان : یک مقاله مروری روایتی
فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی(2019)
شیلان عزیزی, ^سکینه جعفری, عباسعلی ابراهیمیان*
نقش رهبری حرفه ای مدیران در توسعه شایستگی دانش آموزان با میانجی گری اعتماد و همکاری بین معلمان و حرفه ای شدن معلمان
مجله علوم تربیتی(2019)
زهرا قاسمیان دستجردی, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سکینه جعفری*
The prediction of the professionalization of teachers based on the role of professional leadership of managers by mediating trust and cooperation among teachers
International Journal of Schooling(2019)
زهرا قاسمیان دستجردی, ^سکینه جعفری*
نقش میانجی انگیزه سفر و رفتار مسئولانه در رابطه نگرش زیست‌ محیطی با توسعه پایدار بوم¬گردی (مطالعه موردی: شهرستان های مهدی¬شهر و سمنان)
مطالعات اجتماعی گردشگری(2019)
9411728003, ^سیدحسن کابلی, ^سکینه جعفری*
تدوین الگوی کیفی امنیت در توسعه گردشگری پایدار
فصلنامه علمی - ترویجی پدافند غیرعامل و امنیت(2019)
^محمد رضا یزدانی, ^سکینه جعفری, محمدرضا شکوهی*
رابطه‌ی ساختاری نگرش و دانش زیست‌محیطی با تمایلات رفتاری در حفاظت از محیط زیست: نقش میانجی رضایت گردشگر و فایده درک‌شده
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار(2018)
^محمد نجارزاده*, ^سکینه جعفری, نرگس جعفری, نگار رجبی
نقش میانجی یادگیری مشارکتی در رابطه شایستگی تدریس و صلاحیت حرفهای اعضای هیأت علمی با دستاورد تحصیلی دانشجویان
علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز(2018)
9411218010, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
روابط ساختاری سبک رهبری اصیل با اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت معلمان
نوآوری های مدیریت آموزشی(2018)
مجید مرادی مقدم*, ^سکینه جعفری, سیده مریم نبوی
رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی‌های دانشجویان با میانجی‌گری کسب دانش
پژوهش در نظام های آموزشی(2018)
9511218011, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
رابطه کمالگرایی خودگرا و جامعه مدار بافرسودگی تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای انگیزش درونی و بیرونی
روانشناسی بالینی(2018)
9411218004, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری: نقش تصویر مکان و اثرات تصوری گردشگری
گردشگری شهری(2018)
^سکینه جعفری*, سعید احسان فر, شیلا ملکی مجد
رفتار مصرف کننده در خدمات گردشگری الکترونیک
مطالعات اجتماعی گردشگری(2018)
^سکینه جعفری*, ^محمد نجارزاده, رضوان گلستانه, نرجس دیرگندم
تعیین رابطه توانمندسازی معلمان با کیفیت عملکرد
مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی(2018)
^سکینه جعفری*, ^سیاوش طالع پسند
رابطه ساختاری نقش گروه‌های آموزشی با کیفیت عملکرد معلمان
مطالعات آموزش و یادگیری(2018)
^سکینه جعفری*, ^حسین دامغانیان, فاطمه عبدشریفی
نقش استفاده از شبکه های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان با میانجی گری سواد اطلاعاتی
هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران(2020-11-26)
نرگس زیارتی, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
شناسایی عوامل موثردر تربیت جنسی بر اساس پژوهش‌های داخلی
هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران(2020-11-26)
علی طالشی رستمی, ^سکینه جعفری, ^شیرکوه محمدی
بررسی زیرساخت های لازم در تربیت نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان
هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران(2020-11-26)
9711218008, ^سکینه جعفری*, ^شیرکوه محمدی
نقش میانجی پایداری مقصد در رابطه گردشگری مسئولانه با کیفیت زندگی جامعه محلی
دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد فناوری های نو و بیوتکنولوژی(2020-02-06)
اسماعیل شاهب*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سکینه جعفری
پیش بینی نگرش زیست محیطی دانشجویان بر اساس باورهای زیست محیطی آنان
اولین همایش مدرسه فردا(2019-10-23)
زهرا دامغانیان, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
رابطه ی روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی دانشجویان
اولین همایش مدرسه فردا(2019-10-23)
9511218011, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
رابطه اعتماد درون سازمانی با توسعه حرفه ای معلمان
اولین همایش مدرسه فردا(2019-10-23)
فاطمه تیموری, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
رابطه ی دانش زیست محیطی با رفتار حامی محیط زیست
اولین همایش مدرسه فردا(2019-10-23)
زهرا غفاری کتی سری, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
رابطه گردشگری مسئولانه با توسعه پایدار روستایی
اولین کنفرانس بین المللی گردشگری (مطالعه فرصت ها و چالش های توسعه گردشگری با محوریت استان اردبیل)(2019-07-15)
9611730001, ^سکینه جعفری*, ^علی اکبر امین بیدختی
رابطه سواد اطّلاعاتی دانشجویان با انگیزه پیشرفت تحصیلی
دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم(2019-07-11)
فاطمه زهرا عزیزیان, ^سکینه جعفری*
رابطه روش یادگیری مشارکتی با میزان رشد مهارت های اجتماعی دانشجو معلمان
کنفرانس بین المللی رواشناسی، مشاوره و علوم تربیتی(2018-07-12)
^سکینه جعفری, محبوبه جهانبانی, فاطمه معمار
رابطه تعامل استاد و دانشجو با توسعه شایستگیهای دانشجویان
دومین کنفرانی بین المللی روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی(2018-07-12)
9511218011, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
رابطه رضایت از اساتید با عملکرد تحصیلی دانشجویان
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی(2018-07-12)
^سکینه جعفری*, مریم گودرزی, زهرا عرب کرمانی
عوامل موثر بر شناخت و صيانت كودكان و نوجوانان از ميراث فرهنگي، طبيعي و توسعه صنعت گردشگري
احمدي ليلا(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ميزان عرضه و تقاضاي گردشگري پزشكي از ديدگاه گردشگران خارجي و داخلي: مطالعه موردي شهر شيراز
ادهمي زهره(تاریخ دفاع: 1394/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روابط ساختاري تعلق اجتماعي و مشاركت ساكنان جوامع شهري با هزينه ها و منافع توسعه پايدار گردشگري(مطالعه موردي : شهر كاشان)
فرهادي وحيدرضا(تاریخ دفاع: 1395/03/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي پايداري اكوتوريسم از ديدگاه يكپارچه، منابع، جامعه و گردشگري (مطالعه موردي: منطقه دره دراگه شهرستان رفسنجان)
سلطاني نژاد مهديه(تاریخ دفاع: 1395/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت امنيت گردشگري از نظر نيروي انتظامي و نقش آن در بهبود وضعيت امنيت گردشگران (مطالعه موردي: استان سمنان)
شيباني علي(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر برظرفيت هاي اكوتوريسمي تالاب ها وارائه راهكارهاي عملي جهت بهره برداري از آنها (مطالعه موردي تالاب گاوخوني اصفهان)
مسعودي مرغملكي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه هوش هيجاني فرهنگ سازماني رضايت شغلي با فرسودگي شغلي معلمان
سليمانگلي اكبر(تاریخ دفاع: 1395/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فرهنگ يادگيري بر اثربخشي معلمان مدارس ابتدايي شهرستان سمنان با ميانجيگري توانمندسازي شناختي معلمان
نظري سميرا(تاریخ دفاع: 1395/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير گردشگري نجوم بر توسعه پايدر اكوتوريسم پارك هاي ملي
خادم سيده نسرين(تاریخ دفاع: 1395/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل شاخص هاي موثر بر گردشگري كوير با تاكيد بر گردشگري سلامت
عمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه ميزان مسئوليت پذيري اجتماعي و عملكرد هتل هاي استان سمنان
صباغ سيده سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر گردشگري الكترونيك بر توسعه اكوتوريسم با روش چرخه دمينگ
ملك پور فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي يادگيري مشاركتي در رابطه شايستگي تدريس و صلاحيت علمي اعضاي هيات علمي با دستاوردهاي تحصيلي
نبوي سيده مريم(تاریخ دفاع: 1396/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي انسجام سازماني در رابطه شايسته سالاري با پاسخگويي محيطي
محمدي هزاوه نجميه(تاریخ دفاع: 1396/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تعديل گر عزت نفس سازماني در رابطه مالكيت روانشناختي با رفتار سازماني مثبت
رضائي ميثم(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تعديل گر هويت سازماني در رابطه جامعه پذيري سازماني با اشتياق شغلي
مرادي مقدم مجيد(تاریخ دفاع: 1396/03/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي انگيزش تحصيلي در رابطه بين كمال گرايي و فرسودگي تحصيلي
گلستاني حسن(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر معنويت محيط كاري بر اشتياق شغلي با نقش ميانجي سرمايه روانشناختي
عموري خليل(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش فشارهاي محيطي و عوامل سازماني بر پذيرش تجارت الكترونيك : نقش ميانجي منافع و محدوديت ها
تشرفي فرزانه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بوم گردي بر گردشگري پايدار و كسب و كارهاي روستايي (مطالعه موردي : منطقه توران)
قاسمي مهدي(تاریخ دفاع: 1396/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين و اعتبار يابي الگوي رقابت پذيري مقصد ژئوتوريسم از ديدگاه ذينفعان
غضباني راحله(تاریخ دفاع: 1396/03/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تعديل گر اثرات درك شده در رابطه نقش مشاركت جامعه محلي در توسعه صنعت گردشگري پايدار
طحان ناساري معصومه(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جو و محيط كار : نقش حمايت سازماني در عملكرد خلاقانه ي سازمان هاي گردشگري و هتلداري
ساراني مجيد(تاریخ دفاع: 1396/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش روستاهاي با هدف گردشگري در توسعه اكوتوريسم (طبيعت گردي) و توسعه پايدار روستايي (مطالعه مورد : روستاي قلعه بالا شهرستان شاهرود بخش بيارجمند )
بندرآبادي مهدي(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تعديل گر انگيزه و رفتار مسئولانه در رابطه نگرش زيست محيطي با توسعه پايدار اكوتوريسم
پارسا سمانه(تاریخ دفاع: 1396/02/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ساختاري هويت فرهنگي و هويت شغلي با حمايت از توسعه گردشگري ؛ نقش ميانجي اثرات درك شده
صفري مرادلو رويا(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي تصويرمقصد و رضايت گردشگر در رابطه كيفيت و ارزش با وفاداري در مقاصد گردشگري روستايي
اسدي زارچ محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/02/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين و آزمون الگوي يكپارچه از گردشگري سلامت و پيامدهاي
بيگلري ماهرخ(تاریخ دفاع: 1397/03/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه كيفيت خدمات ارائه شده وب سايت هتل ها با خريد اينترنتي مشتريان ؛ نقش ميانجي اعتماد و قصد رزرو و انلاين
صيفي كار زهرا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روابطساختاري آموزش زيست محيطي با رفتار مسئولانه زيست محيطي ؛ نقش ميانجي دانش زيست محيطي و عوامل فردي
سالكي آتوسا(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي پايداري مقصد در رابطه گردشگري مسئولانه با كيفيت
شاهب اسماعيل(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين و اعتبار الگوي امنيت در توسعه گردشگري پايدار
شكوهي منش محمد(تاریخ دفاع: 1397/03/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه نظارت آموزشي ، رهبري كاريزماتيك و رهبري دانش با دستاوردهاي تحصيلي دانش آموزان : نقش ميانجي رشد حرفه اي معلمان
باهنر زهرا(تاریخ دفاع: 1397/03/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ي روش تدريس فعال اساتيد و تعامل دوطرفه استاد و دانشجو با توسعه شايستگي هاي دانشجويان با ميانجيگري كسب دانش
ذوالفقاريان مهسا(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ي فرهنگ ملي با عملكرد سازماني : نقش ميانجي فرهنگ سازماني متوازن
زنديان دستجردي اعظم(تاریخ دفاع: 1397/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه تسهيم دانش با اثربخشي گروه هاي آموزشي معلمان با ميانجي گري همكاري و اعتماد درون گروهي
قاسميان دستجردي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه مدير با كاركنان و عملكرد سازماني : ميانجي اعتماد و همكاري درون سازماني
قرباني حصاري زهرا(تاریخ دفاع: 1397/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر رهبري آموزشي ، جوامع حرفه اي وظايف غير تدريس بر دستاوردهاي تحصيلي دانش آموزان با ميانجي گري جامعه معلمان
ايثاري زينب(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه نگرش هنجارهاي زيست محيطي با رفتار مسئولانه زيست محيطي : نقش ميانجي قصد و نيت و مشاركت
باقري امين(تاریخ دفاع: 1398/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه جو باز كلاس درس با فعاليت هاي اجتماعي شهروندي دانشجويان : نقش ميانجي خودكارآمدي ، آگاهي سياسي و دانش شهروندي
كابلي قره تپه معين(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه هوش فرهنگي با ارزش درك شده گردشگري پايدار
عبدلي مريم(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش وضعيت مقصد و سازگاري گردشگر در پيش بيني رفتار گردشگر با نقش ميانجي رضايت و اعتماد به مقصد
عباسي باغبادراني ايمان(تاریخ دفاع: 1399/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي گردشگري فقر و امنيت گردشگري بر توسعه گردشگري پايدار
رهائي مجيد(تاریخ دفاع: 1398/02/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه گردشگري مسئولانه با توسعه پايدار روستايي با ميانجيگري پايدار مقصد
رضائي انسيه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نگرش مسافران از كيفيت خدمات هوايي و تاثير ان در شكل گيري وفاداري به برند
طاهري سهيلا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه نقش طبيعت گردي در جذب و توسعه گردشگري ورزشي پايدار
عبدالهي نرمين(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني رفتار مسئولانه زيست محيطي و مشاركت در حفاظت از محيط زيست بر اساس باورهاي زيست محيطي دانشجويان با ميانجي گري نگرش زيست محيطي
دامغانيان زهرا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني توسعه حرفه اي معلمان بر اساس رهبري آموزشي و هويت سازماني با ميانجي گري اعتماد درون سازماني
تيموري فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني توسعه مهارت هاي عمومي دانشجويان بر اساس تعامل كلاسي و كيفيت تدريس اساتيد با ميانجي گري رضايت دانشجويان
دلبري اعظم(تاریخ دفاع: 1398/09/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني توسعه حرفه اي دانشجويان بر اساس صلاحيت حرفه اي اساتيد و تعامل استاد دانشجو با ميانجي گري جهت گيري دانشجويان به هدف گيري موفقيت
خيرآبادي فهيمه(تاریخ دفاع: 1398/09/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني رفتار حامي محيط زيست بر اساس آموزش زيست محيطي با نقش ميانجي دانش، نگرش و انگيزه زيست محيطي
غفاري كتي سري زهرا(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير برندسازي داخلي بر رفتارهاي خدماتي كاركنان هتل: نقش ميانجي تعهد سازماني (مطالعه موردي: هتل استقلال و هتل تاج محل شهر تهران
شريفيان كامبيز(تاریخ دفاع: 1399/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش استفاده از شبكه¬هاي اجتماعي بر عملكرد تحصيلي دانشجويان با ميانجي¬گري سواد اطلاعاتي
زيارتي نرگس(تاریخ دفاع: 1399/09/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيماي پژوهش¬هاي تربيت جنسي: فراتركيب پژوهش هاي ايران و خارج
طالشي رستمي علي(تاریخ دفاع: 1399/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوي مولفه¬هاي شايسته¬سالاري در تربيت نيروي انساني در دانشگاه فرهنگيان
صادقي محمد(تاریخ دفاع: 1399/04/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش¬بيني رفتار مسئولانه صرفه¬جويي در مصرف انرژي بر اساس هنجارهاي اجتماعي و جو سازماني با ميانجي¬گري درك مسئولانه در مصرف انرژي
غلامي طيبه(تاریخ دفاع: 1399/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سبك مديريت تعارض بر كيفيت ارتباط مديران با كاركنان
رفيعي سميرا(تاریخ دفاع: 1399/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين و آزمون الگوي تكاليف مهارت-محوردرمدارسابتدايي ايران
جالسيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي شايستگي هاي مديريت منابع انساني مديران سازمان هاي دولتي
شادانفر الهه(تاریخ دفاع: 1399/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه چارچوب جهانی‌شدن در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران
مجله مدیریت بر آموزش انتظامی(2018)
^سکینه جعفری, ^علی اکبر امین بیدختی*, مهدی محمدی
روش پژوهش کاربردی در مدیریت با استفاده از نرم افزارهای SPSS, Lisrel
(2020-08-21)
بررسي سرمايه اجتماعي و تاثير آن در پيشگيري از جرم و آسيب هاي اجتماعي
(2020-06-06 00:00:00)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
روانشناسی صنعتی سازمانی (ترم دوم 00-1399)   (27 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی (ترم دوم 00-1399)   (11 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی
مدیریت منابع انسانی پیشرفته (ترم دوم 00-1399)   (28 بار دانلود)
رشته : مدیریت , گرایش : مدیریت
مبانی کامپیوتر (ترم دوم 00-1399)   (11 بار دانلود)
رشته : مدیریت آموزشی , گرایش : مدیریت آموزشی
روش تحقیق در مدیریت آموزشی (ترم دوم 00-1399)   (18 بار دانلود)
رشته : مدیریت آموزشی , گرایش : مدیریت آموزشی
اصول برنامه ریزی آموزشی. نیم سال اول 00-1399   (74 بار دانلود)
رشته : مدیریت آموزشی , گرایش : مدیریت آموزشی
رفتار سازمانی. نیم سال اول 00-1399   (64 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی
تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی. نیم سال اول 00-1399   (55 بار دانلود)
رشته : مدیریت آموزشی , گرایش : مدیریت آموزشی
رهبری در سازمانها. نیم سال دوم 98-1397   (182 بار دانلود)
رشته : مدیریت کسب و کار , گرایش : مدیریت کسب و کار
مبانی سازمان و مدیریت. نیم سال اول 98-1397   (178 بار دانلود)
رشته : علوم تربیتی , گرایش : مدیریت آموزشی
بودجه بندی و مدیریت آموزشی. نیم سال اول 00-99   (191 بار دانلود)
رشته : علوم تربیتی , گرایش : مدیریت آموزشی
رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی. نیم سال اول 98-1397   (252 بار دانلود)
رشته : علوم تربیتی , گرایش : مدیریت آموزشی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
برنامه هفتگی ترم دوم 99-98 (1399/07/28)
برنامه هفتگی ترم دوم 99-98 (1399/07/28)
روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1399/03/11)
روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1399/03/10)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/03/06)
آموزش مجازی. کاربرد کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/03/03)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/30)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/29)
روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/28)
آموزش مجازی. کاربرد کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/27)
آموزش مجازی. کاربرد کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/25)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/24)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/24)
روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/21)
آموزش مجازی. روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت (1399/02/21)
آموزش مجازی. روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت (1399/02/21)
آموزش مجازی. روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت (1399/02/21)
آموزش مجازی. روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت (1399/02/21)
آموزش مجازی. کاربرد کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/20)
آموزش مجازی کاربرد کامپیوتر کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/16)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/16)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/15)
روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/14)
روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/14)
آموزش مجازی. کاربرد کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/13)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/09)
روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/08)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/08)
آموزش مجازی. کاربرد کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/06)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/02)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/01)
روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1399/01/31)
آموزش مجازی کاربرد کامپیوتر کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/01/30)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/01/26)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/01/25)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/01/25)
روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1399/01/24)
آموزش مجازی. کاربرد کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/01/23)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/01/19)
آموزش مجازی. کاربرد کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/01/18)
درس روش تحقیق. مدیریت (1399/01/18)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه مدیریت آموزشی
sjafari.105@semnan.ac.ir
(+98)2333623300

فرم تماس