سکینه جعفری

درباره من

دکتر سکینه جعفری
image

دانشیار گروه آموزشی مدیریت آموزشی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سمنان.  دکتری مدیریت آموزشی (دانشگاه سمنان)، کارشناسی رشته علوم تربیتی (دانشگاه شیراز)، کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (دانشگاه شیراز)، ...

محقق گوگل

(1403/4/21)

استنادات

200

h-index

7

i10-index

3

مؤلفین همکار

22

اسکوپوس

(1403/4/26)

استنادات

12

مقالات

3

h-index

2

مؤلفین همکار

5

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1385-1389

کارشناسی

دانشگاه شیراز

1389-1391

کارشناسی ارشد

دانشگاه شیراز

1391-1394

دکتری

دانشگاه سمنان

تجارب

1397

دبیر کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی

1396-1403

عضو شورای فرهنگی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

1397-1403

عضو کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب و راتبه و تبدیل وضعیت گروه مدیریت آموزشی

مهارت ها

نرم افزار spss

نرم افزار LISREL

اولویت های پژوهشی

کاربرد هوش مصنوعی در آموزش

آموزش حفاظت از محیط زیست و رفتار مسئولانه زیست محیطی

جهانی شدن آموزش

ترویج و بهبود مدیریت سبز

توسعه سازمانی

چالش های و فرصت های آموزشی در آموزش عالی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/20
رابطه‌ی ساختاری نگرش و دانش زیست‌محیطی با تمایلات رفتاری در حفاظت از محیط زیست: نقش میانجی رضایت گردشگر و فایده درک‌شده
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار(2018)
^محمد نجارزاده*, ^سکینه جعفری, نرگس جعفری, نگار رجبی
روابط ساختاری سبک رهبری اصیل با اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت معلمان
نوآوری های مدیریت آموزشی(2018)
مجید مرادی مقدم*, ^سکینه جعفری, سیده مریم نبوی
تعیین رابطه توانمندسازی معلمان با کیفیت عملکرد
مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی(2018)
^سکینه جعفری*, ^سیاوش طالع پسند
رابطه ساختاری نقش گروه‌های آموزشی با کیفیت عملکرد معلمان
مطالعات آموزش و یادگیری(2018)
^سکینه جعفری*, ^حسین دامغانیان, فاطمه عبدشریفی
حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری: نقش تصویر مکان و اثرات تصوری گردشگری
گردشگری شهری(2018)
^سکینه جعفری*, سعید احسان فر, شیلا ملکی مجد
رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی‌های دانشجویان با میانجی‌گری کسب دانش
پژوهش در نظام های آموزشی(2018)
9511218011, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
نقش میانجی یادگیری مشارکتی در رابطه شایستگی تدریس و صلاحیت حرفهای اعضای هیأت علمی با دستاورد تحصیلی دانشجویان
علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز(2018)
9411218010, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
رفتار مصرف کننده در خدمات گردشگری الکترونیک
مطالعات اجتماعی گردشگری(2018)
^سکینه جعفری*, ^محمد نجارزاده, رضوان گلستانه, نرجس دیرگندم
رابطه کمالگرایی خودگرا و جامعه مدار بافرسودگی تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای انگیزش درونی و بیرونی
روانشناسی بالینی(2018)
9411218004, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
نقش میانجی انگیزه سفر و رفتار مسئولانه در رابطه نگرش زیست‌ محیطی با توسعه پایدار بوم¬گردی (مطالعه موردی: شهرستان های مهدی¬شهر و سمنان)
مطالعات اجتماعی گردشگری(2019)
9411728003, ^سیدحسن کابلی, ^سکینه جعفری*
کمبود پرستاران مرد در بیمارستان های ایران و جهان : یک مقاله مروری روایتی
فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی(2019)
شیلان عزیزی, ^سکینه جعفری, عباسعلی ابراهیمیان*
نقش رهبری حرفه ای مدیران در توسعه شایستگی دانش آموزان با میانجی گری اعتماد و همکاری بین معلمان و حرفه ای شدن معلمان
مجله علوم تربیتی(2019)
زهرا قاسمیان دستجردی, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سکینه جعفری*
تدوین الگوی کیفی امنیت در توسعه گردشگری پایدار
فصلنامه علمی - ترویجی پدافند غیرعامل و امنیت(2019)
^محمد رضا یزدانی, ^سکینه جعفری, محمدرضا شکوهی*
شناسایی علل سوت‌زنی سازمانی و دلایل عدم تمایل به سوت‌زنی در سازمان‌های دولتی
مدیریت سازمانهای دولتی(2019)
^محسن فرهادی نژاد*, ^سکینه جعفری
The prediction of the professionalization of teachers based on the role of professional leadership of managers by mediating trust and cooperation among teachers
International Journal of Schooling(2019)
زهرا قاسمیان دستجردی, ^سکینه جعفری*
The Role of Enterprise Resource Planning System Usage on User Satisfaction and Organizational Learning Capabilities
International Journal of Schooling(2019)
^سکینه جعفری*, مهسا ذوالفقاریان
شناسایی و رواسنجی مؤلفه های تربیت شهروند جهانی از نظر صاحبنظران: یک پژوهش آمیخته
مطالعات آموزش و یادگیری(2020)
^سکینه جعفری*
عوامل مؤثر بر رقابت پذیری مقصد ژئوتوریسم
مطالعات مدیریت گردشگری(2020)
راحله غضبانی*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سکینه جعفری, حسن حقیقت
Predicting Students’ Academic Achievement Based on the Classroom Climate, Mediating Role of Teacher-Student Interaction and Academic Motivation
INTEGRATION OF EDUCATION(2020)
^سکینه جعفری*, علی عسگری
Providing a Model of Meritocracy Components in Human Resources Training at Farhangian University of Iran: A Reflection on the Lived Experience of Professionals and Experts
International Journal of Schooling(2020)
9711218008, ^سکینه جعفری*, ^شیرکوه محمدی
رابطه فرهنگ همکاری با عملکرد خلاقانه کارکنان سازمان های گردشگری و هتلداری
مطالعات اجتماعی گردشگری(2020)
مجید سارانی, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
بررسی سرمایه اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی: یک پژوهش آمیخته
مطالعات پیشگیری از جرم(2020)
^سکینه جعفری*
مؤلفه های جهانی شدن دانشگاه در نظام دانشگاهی ایران ازنظر صاحب‌نظران
مجله آموزش عالی ایران(2020)
^سکینه جعفری*
تبیین رابطه ساختاری تسهیم دانش با اثربخشی گروه های آموزشی مدرسه: نقش میانجی اعتماد و همکاری درون گروهی
فصلنامه علمی مدیریت مدرسه(2020)
زهرا قاسمیان دستجردی, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سکینه جعفری*
نقش حمایت اجتماعی درک شده و رضایت شغلی بر دیسترس روانشناختی پرستاران بالینی
کومش(2020)
صغری گلی روشن, ^سکینه جعفری, محمدرضا عسگری*, فرزان خیرخواه
رابطه جهانی‌شدن علمی آموزش عالی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان
نوآوری و ارزش آفرینی(2020)
^سکینه جعفری*, نازنین زهرا یامینی
Interpret Influencing Factors on Revisit Intention to Rural Tourism Destinations in Yazd Province
journal of research and rural planning(2021)
9511729001, ^محمد نجارزاده*, ^سکینه جعفری
تدوین و رواسنجی مدل مدیریت مدرسه محور بر اساس سند تحول بنیادین
مدیریت بر آموزش سازمان ها(2021)
^سکینه جعفری*
ارزیابی معیارهای مدیریت رفتار اخلاقی در بستر فرهنگ جامعۀ ایرانی
مطالعات میان فرهنگی(2020)
^محسن فرهادی نژاد*, ^سکینه جعفری
موانع یادگیری مبتنی برکار در محیط های بالینی از دیدگاه پرستاران و مدیران پرستاری
پژوهش پرستاری(2021)
مهسا مطبوعی, ^سکینه جعفری*, محسن سلیمانی
شناسایی مؤلفه‌های آموزش حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور از نظر صاحب‌نظران: یک پژوهش آمیخته
جامعه شناسی آموزش و پرورش(2021)
9811218003, ^سکینه جعفری*
رابطه هوش فرهنگی با ارزش درک شده گردشگری پایدار مطالعه موردی: شهر یزد
گردشگری شهری(2021)
9611730005, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سکینه جعفری*
پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس بافت اجتماعی کلاس با میانجی‌گری مشارکت رفتاری و عاطفی
مطالعات آموزش و آموزشگاهی(2022)
حسن گلستانی, ^سکینه جعفری*
نقش ویژگی‌های شخصی و عوامل انگیزشی با میانجی‌گری خستگی ناشی از رسانه اجتماعی بر اشتراک‌گذاری اطلاعات تأیید نشده در دوران کووید 19
مدیریت بر آموزش سازمان ها(2022)
9811218012, ^سکینه جعفری*
تدوین الگوی دانشگاه سبز پایدار برای آموزش عالی
پژوهش در نظام های آموزشی(2022)
^سکینه جعفری*
شناسایی و اعتبارسنجی مؤلفه‌های تربیت نیروی انسانی شایسته در دانشگاه فرهنگیان: یک پژوهش ترکیبی
مطالعات آموزش و آموزشگاهی(2023)
9711218008, ^سکینه جعفری*, ^شیرکوه محمدی
تدوین شاخص های بهره‌وری نظام اداری دستگاه‌های اجرایی استان سمنان
مدیریت بهره وری(2023)
^سکینه جعفری*
مهارت آموزی و میزان اثرگذاری آن در زندگی فردی و اجتماعی سوادآموزان
مهارت آموزی(2023)
^سکینه جعفری*, فاطمه زهرا عزیزیان
آسیب‌شناسی بوروکراسی اداری سازمان آموزش‌ و پرورش ایران
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی(2024)
40011218002, ^سکینه جعفری*, ^علی اکبر امین بیدختی
Social determinants of health during and after coronavirus: a qualitative study
BMC PUBLIC HEALTH(2024)
9812215001, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
Predicting Students’ Social Movement Citizenship based on Open Classroom Climate, Political Efficacy and Civic Knowledge
Iranian journal of educational sociology(2024)
^سکینه جعفری*, 40011215001
شناسایی چالش های نظام آموزش دوره متوسطه دوم و ارتباط آن با بازار کار
مطالعات برنامه ریزی آموزشی(2023)
40011218001, ^سکینه جعفری*, ^علی اکبر امین بیدختی
نقش مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروند سازمانی حامی محیط‌زیست و عملکرد محیط‌زیستی در دانشگاه
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار(2024)
9811218008, ^سکینه جعفری*, ^مجید محمدی
Designing the Framework of Specialization in the Recruitment of Non-Teaching Staff in Iran's Ministry of Education
Iranian journal of educational sociology(2024)
40111215002, ^سکینه جعفری*
رابطه تعامل استاد و دانشجو با توسعه شایستگیهای دانشجویان
دومین کنفرانی بین المللی روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی(2018-07-12)
9511218011, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
رابطه رضایت از اساتید با عملکرد تحصیلی دانشجویان
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی(2018-07-12)
^سکینه جعفری*, مریم گودرزی, زهرا عرب کرمانی
رابطه روش یادگیری مشارکتی با میزان رشد مهارت های اجتماعی دانشجو معلمان
کنفرانس بین المللی رواشناسی، مشاوره و علوم تربیتی(2018-07-12)
^سکینه جعفری, محبوبه جهانبانی, فاطمه معمار
رابطه گردشگری مسئولانه با توسعه پایدار روستایی
اولین کنفرانس بین المللی گردشگری (مطالعه فرصت ها و چالش های توسعه گردشگری با محوریت استان اردبیل)(2019-07-15)
9611730001, ^سکینه جعفری*, ^علی اکبر امین بیدختی
رابطه سواد اطّلاعاتی دانشجویان با انگیزه پیشرفت تحصیلی
دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم(2019-07-11)
فاطمه زهرا عزیزیان, ^سکینه جعفری*
رابطه ی روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی دانشجویان
اولین همایش مدرسه فردا(2019-10-23)
9511218011, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
رابطه ی دانش زیست محیطی با رفتار حامی محیط زیست
اولین همایش مدرسه فردا(2019-10-23)
زهرا غفاری کتی سری, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
پیش بینی نگرش زیست محیطی دانشجویان بر اساس باورهای زیست محیطی آنان
اولین همایش مدرسه فردا(2019-10-23)
زهرا دامغانیان, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
رابطه اعتماد درون سازمانی با توسعه حرفه ای معلمان
اولین همایش مدرسه فردا(2019-10-23)
فاطمه تیموری, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
نقش میانجی پایداری مقصد در رابطه گردشگری مسئولانه با کیفیت زندگی جامعه محلی
دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد فناوری های نو و بیوتکنولوژی(2020-02-06)
اسماعیل شاهب*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سکینه جعفری
شناسایی عوامل موثردر تربیت جنسی بر اساس پژوهش‌های داخلی
هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران(2020-11-26)
علی طالشی رستمی, ^سکینه جعفری, ^شیرکوه محمدی
بررسی زیرساخت های لازم در تربیت نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان
هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران(2020-11-26)
9711218008, ^سکینه جعفری*, ^شیرکوه محمدی
نقش استفاده از شبکه های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان با میانجی گری سواد اطلاعاتی
هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران(2020-11-26)
نرگس زیارتی, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
رابطه عوامل انگیزشی با اشتراک گذاری اطلاعات تأیید نشده در رسانه های اجتماعی، در دوران کووید 19
دومین همایش ملی مدرسه آینده(2021-07-14)
9811218012, ^سکینه جعفری*
نقش حمایت والدین، همکلاسی و معلم در مشارکت دانش آموزان
دومین همایش ملی مدرسه آینده(2021-07-14)
حسن گلستانی*, ^سکینه جعفری
ارزیابی میزان اهمیت پیاده سازی مدیریت مدرسه محور در مدارس کشور از دیدگاه مدیران و معلمان
دومین همایش ملی مدرسه آینده(2021-07-14)
سیده مریم نبوی, ^سکینه جعفری*
پیش بینی میزان تعهد اثربخش معلمان بر اساس جو اخلاقی محیط کار
دومین همایش ملی مدرسه آینده(2021-07-14)
زهرا قاسمیان دستجردی, ^سکینه جعفری*
بررسی پیش بینی تعهد حرفه ای معلمان بر اساس مدیریت مدرسه محور در مدارس ابتدایی شهر سمنان
دومین همایش ملی مدرسه آینده(2021-07-14)
زهرا دامغانیان*, ^سکینه جعفری
شناسایی عوامل توسعه مهارت های زندگی در ارائه تکالیف مهارت محور در مدارس ابتدائی
دومین همایش ملی مدرسه آینده(2021-07-14)
9712218001, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
پیش بینی نوآوری سازمانی بر اساس کارتیمی و آموزش کارکنان با میانجیگری خودکارآمدی شغلی
سومین کنفرانس ملی توسعه و علوم انسانی با تاکید بر علوم رفتاری و علوم اجتماعی(2022-07-21)
^سکینه جعفری*, ^ملیحه خروتی, ^لعیا رحیمیان, ^مریم کرمی
نقش مدیریت جهادی، سیرت نیکوی مدیران در توسعه سازمانی با میانجی‌گری رفتار سیاسی
نخستین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری هایی نوین در علوم اداری(2022-09-10)
فاطمه زهرا عزیزیان*, ^سکینه جعفری
نقش جو اخلاقی محیط کار بر کارکرد خدمات دانشجو مدار و تعهد اثربخش با میانجی گری سیاست سیستم پاداش
نخستین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری هایی نوین در علوم اداری(2022-09-10)
اکرم کوهی پیکانی, ^سکینه جعفری*
پیش بینی توسعه حرفه ای دانشجویان بر اساس صلاحیت حرفه ای اساتید و تعامل استاد دانشجو با میانجی گری جهتگیری دانشجویان به هدف موفقیت
دومین همایش ملی فرهنگ با تاکید بر تربیت(2023-06-01)
9611218006, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سکینه جعفری*
پیش بینی توسعه مهارت های عمومی دانشجویان بر اساس تعامل کلاسی، کیفیت تدریس اساتید با میانجی گری رضایت دانشجویان
دومین همایش ملی فرهنگ با تاکید بر تربیت(2023-06-01)
9611218002, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سکینه جعفری*
ارزیابی رفتارهای ضد شهروندی در بین کارکنان آموزش و پرورش استان سمنان
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تربیت معلم(2023-05-04)
^سکینه جعفری*, 40111218005, 40111218001
سنجش مهارت‌های حرفه‌ای در مدیران مدارس از دید معلمان آموزش‌وپرورش شهرستان سمنان
هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(2024-01-17)
^سکینه جعفری*, 40112218002, 40111218004, 40111218003
رابطه رهبری آموزش محور با عملکرد وظیفه ای معلمان
هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(2024-01-17)
40111215002, ^سکینه جعفری*
رابطه بین یادگیری مشارکتی با انگیزه تحصیلی دانشجویان
هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(2024-03-14)
سکینه رستمی, کوثر شاکوئی, ^سکینه جعفری*
شناسايي مولفه هاي هوش مصنوعي و كاربرد آن در بهبود كيفيت نظام آموزش و پرورش
سهرابي نازيلا(تاریخ دفاع: 1403/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي چارچوب عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در زمان پسا كرونا
ايزدي ثابت فريده(تاریخ دفاع: 1402/12/20) ، مقطع : دكتري
رابطه ابعاد تاريك شخصيت و نشخوار فكري با انطباق پذيري مسير شغلي در دانش آموزان نابينا
راشكي نرگس(تاریخ دفاع: 1402/09/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين رهبري سمي و مشروعيت سازماني با عملكرد شغلي كاركنان با نقش واسطه اي رياكاري سازماني
كشاورز پريساسادات(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي الگوي قابليت سازماني مدارس در افق 1404 بر اساس سند تحول بنيادين
ناجي نغمه(تاریخ دفاع: 1402/10/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ميزان اثربخشي اجراي طرح شهاب در انتخاب رشته دانش آموزان در شهرستان شهريار
جهان تيغي غلامرضا(تاریخ دفاع: 1402/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آسيب شناسي بوروكراسي اداري در سازمان آموزش و پرورش
سوسرائي عليرضا(تاریخ دفاع: 1402/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني ميزان مشاركت فعال شغلي معلمان براساس رهبري اصيل، خوش بيني و خودكارآمدي
لطيفي اعظم(تاریخ دفاع: 1402/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر هوش اخلاقي بر سبك رهبري حوزه آموزش اعضاي هيأت علمي با ميانجيگري اشتياق شغلي
شجاعي مهدي(تاریخ دفاع: 1402/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني رفتار مسئولانه گردشگري سبز بر اساس درك گردشگري سبز و نگراني زيست محيطي با ميانجي گري نگرش
باطاني مريم(تاریخ دفاع: 1401/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل موانع كارآفريني در نظام آموزش و پرورش
ستاري فريد قاسم(تاریخ دفاع: 1401/08/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي چالش¬هاي نظام آموزشي دوره متوسطه دوم و ارتباط آن با بازار كار
حامدي مسعود(تاریخ دفاع: 1402/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي عوامل موثر بر توسعه الگوي توانمندسازي مدارس در افق 1404
محمودي عاطفه(تاریخ دفاع: 1402/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي مؤلفه ها و ابعاد شكل دهنده مدرسه مسئوليت پذير بر اساس سند تحول بنيادين
اويسي ثاني مليحه(تاریخ دفاع: 1401/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه الگوي سواد معلمان در قرن بيست ‌و يكم
كيا صبيحه السادات(تاریخ دفاع: 1401/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير خودكارآمدي معلمان و يادگيري حرفه¬اي آن¬ها بر اثربخشي جمعي با نقش ميانجي باورهاي مثبت و تعامل اجتماعي
قنبرابادي عقيله(تاریخ دفاع: 1400/09/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سواد رسانه اي در تقويت يكپارچگي مشاركت سياسي در بين دانشجويان در شبكه هاي اجتماعي
عباسي محبوبه(تاریخ دفاع: 1401/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش مديريت منابع انساني سبزدر رفتار شهروند سازماني نسبت به محيط زيست وعملكرد محيط زيستي دانشگاه
قادري نرگس(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و تبيين مؤلفه¬هاي حقوق شهروندي در نظام آموزشي كشور
دهقان زاده سمانه(تاریخ دفاع: 1400/09/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش عوامل انگيزشي و ويژگي¬هاي شخصي با ميانجي¬گري رسانه اجتماعي بر اشتراك¬گذاري اطلاعات تأييد نشده در دوران كوويد19
يونسي مهرناز(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش شهروند جهاني، هوش اخلاقي و ذهنيت عمومي در تقويت رفتار حاميانه محيط زيست با توجه به احساس تعهد دانشجويان
سيري فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/09/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه¬بندي مؤلفه‌هاي شايستگي‌هاي رهبري مديران سازمان‌هاي دولتي
عامري اكرم(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي مولفه هاي شايستگي هاي ارتباطي مديران سازمان هاي دولتي
خيرخواهان عليرضا(تاریخ دفاع: 1400/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش جو كلاسي در افت تحصيلي دانش آموزان مدارس متوسطه دوره اول منطقه 15 شهر تهران
جهان بخش رضا(تاریخ دفاع: 1399/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش مسئوليت پذيري اجنماعي بر بهزيستي و رفتارهاي سبز حمايتي با نقش ميانجي رابطه كارمند و دانشگاه
ترابي سيد حميد(تاریخ دفاع: 1399/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي شايستگي هاي مديريت منابع انساني مديران سازمان هاي دولتي
شادان فر الهه(تاریخ دفاع: 1399/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين و آزمون الگوي تكاليف مهارت-محوردرمدارسابتدايي ايران
جالسيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سبك مديريت تعارض بر كيفيت ارتباط مديران با كاركنان
رفيعي سميرا(تاریخ دفاع: 1399/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش¬بيني رفتار مسئولانه صرفه¬جويي در مصرف انرژي بر اساس هنجارهاي اجتماعي و جو سازماني با ميانجي¬گري درك مسئولانه در مصرف انرژي
غلامي طيبه(تاریخ دفاع: 1399/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوي مولفه¬هاي شايسته¬سالاري در تربيت نيروي انساني در دانشگاه فرهنگيان
صادقي محمد(تاریخ دفاع: 1399/04/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيماي پژوهش¬هاي تربيت جنسي: فراتركيب پژوهش هاي ايران و خارج
طالشي رستمي علي(تاریخ دفاع: 1399/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش استفاده از شبكه¬هاي اجتماعي بر عملكرد تحصيلي دانشجويان با ميانجي¬گري سواد اطلاعاتي
زيارتي نرگس(تاریخ دفاع: 1399/09/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير برندسازي داخلي بر رفتارهاي خدماتي كاركنان هتل: نقش ميانجي تعهد سازماني (مطالعه موردي: هتل استقلال و هتل تاج محل شهر تهران
شريفيان كامبيز(تاریخ دفاع: 1399/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني رفتار حامي محيط زيست بر اساس آموزش زيست محيطي با نقش ميانجي دانش، نگرش و انگيزه زيست محيطي
غفاري كتي سري زهرا(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني توسعه حرفه اي دانشجويان بر اساس صلاحيت حرفه اي اساتيد و تعامل استاد دانشجو با ميانجي گري جهت گيري دانشجويان به هدف گيري موفقيت
خيرآبادي فهيمه(تاریخ دفاع: 1398/09/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني توسعه مهارت هاي عمومي دانشجويان بر اساس تعامل كلاسي و كيفيت تدريس اساتيد با ميانجي گري رضايت دانشجويان
دلبري اعظم(تاریخ دفاع: 1398/09/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني توسعه حرفه اي معلمان بر اساس رهبري آموزشي و هويت سازماني با ميانجي گري اعتماد درون سازماني
تيموري فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني رفتار مسئولانه زيست محيطي و مشاركت در حفاظت از محيط زيست بر اساس باورهاي زيست محيطي دانشجويان با ميانجي گري نگرش زيست محيطي
دامغانيان زهرا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه نقش طبيعت گردي در جذب و توسعه گردشگري ورزشي پايدار
عبدالهي نرمين(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نگرش مسافران از كيفيت خدمات هوايي و تاثير ان در شكل گيري وفاداري به برند
طاهري سهيلا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه گردشگري مسئولانه با توسعه پايدار روستايي با ميانجيگري پايدار مقصد
رضائي انسيه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي گردشگري فقر و امنيت گردشگري بر توسعه گردشگري پايدار
رهائي مجيد(تاریخ دفاع: 1398/02/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش وضعيت مقصد و سازگاري گردشگر در پيش بيني رفتار گردشگر با نقش ميانجي رضايت و اعتماد به مقصد
عباسي باغبادراني ايمان(تاریخ دفاع: 1399/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه هوش فرهنگي با ارزش درك شده گردشگري پايدار
عبدلي مريم(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه جو باز كلاس درس با فعاليت هاي اجتماعي شهروندي دانشجويان : نقش ميانجي خودكارآمدي ، آگاهي سياسي و دانش شهروندي
كابلي قره تپه معين(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه نگرش هنجارهاي زيست محيطي با رفتار مسئولانه زيست محيطي : نقش ميانجي قصد و نيت و مشاركت
باقري امين(تاریخ دفاع: 1398/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر رهبري آموزشي ، جوامع حرفه اي وظايف غير تدريس بر دستاوردهاي تحصيلي دانش آموزان با ميانجي گري جامعه معلمان
ايثاري زينب(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه مدير با كاركنان و عملكرد سازماني : ميانجي اعتماد و همكاري درون سازماني
قرباني حصاري زهرا(تاریخ دفاع: 1397/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه تسهيم دانش با اثربخشي گروه هاي آموزشي معلمان با ميانجي گري همكاري و اعتماد درون گروهي
قاسميان دستجردي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ي فرهنگ ملي با عملكرد سازماني : نقش ميانجي فرهنگ سازماني متوازن
زنديان دستجردي اعظم(تاریخ دفاع: 1397/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ي روش تدريس فعال اساتيد و تعامل دوطرفه استاد و دانشجو با توسعه شايستگي هاي دانشجويان با ميانجيگري كسب دانش
ذوالفقاريان مهسا(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه نظارت آموزشي ، رهبري كاريزماتيك و رهبري دانش با دستاوردهاي تحصيلي دانش آموزان : نقش ميانجي رشد حرفه اي معلمان
باهنر زهرا(تاریخ دفاع: 1397/03/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين و اعتبار الگوي امنيت در توسعه گردشگري پايدار
شكوهي منش محمد(تاریخ دفاع: 1397/03/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي پايداري مقصد در رابطه گردشگري مسئولانه با كيفيت
شاهب اسماعيل(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روابطساختاري آموزش زيست محيطي با رفتار مسئولانه زيست محيطي ؛ نقش ميانجي دانش زيست محيطي و عوامل فردي
سالكي آتوسا(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه كيفيت خدمات ارائه شده وب سايت هتل ها با خريد اينترنتي مشتريان ؛ نقش ميانجي اعتماد و قصد رزرو و انلاين
صيفي كار زهرا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين و آزمون الگوي يكپارچه از گردشگري سلامت و پيامدهاي
بيگلري ماهرخ(تاریخ دفاع: 1397/03/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي تصويرمقصد و رضايت گردشگر در رابطه كيفيت و ارزش با وفاداري در مقاصد گردشگري روستايي
اسدي زارچ محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/02/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ساختاري هويت فرهنگي و هويت شغلي با حمايت از توسعه گردشگري ؛ نقش ميانجي اثرات درك شده
صفري مرادلو رويا(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تعديل گر انگيزه و رفتار مسئولانه در رابطه نگرش زيست محيطي با توسعه پايدار اكوتوريسم
پارسا سمانه(تاریخ دفاع: 1396/02/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش روستاهاي با هدف گردشگري در توسعه اكوتوريسم (طبيعت گردي) و توسعه پايدار روستايي (مطالعه مورد : روستاي قلعه بالا شهرستان شاهرود بخش بيارجمند )
بندرآبادي مهدي(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جو و محيط كار : نقش حمايت سازماني در عملكرد خلاقانه ي سازمان هاي گردشگري و هتلداري
ساراني مجيد(تاریخ دفاع: 1396/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تعديل گر اثرات درك شده در رابطه نقش مشاركت جامعه محلي در توسعه صنعت گردشگري پايدار
طحان ناساري معصومه(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين و اعتبار يابي الگوي رقابت پذيري مقصد ژئوتوريسم از ديدگاه ذينفعان
غضباني راحله(تاریخ دفاع: 1396/03/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بوم گردي بر گردشگري پايدار و كسب و كارهاي روستايي (مطالعه موردي : منطقه توران)
قاسمي مهدي(تاریخ دفاع: 1396/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش فشارهاي محيطي و عوامل سازماني بر پذيرش تجارت الكترونيك : نقش ميانجي منافع و محدوديت ها
تشرفي فرزانه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر معنويت محيط كاري بر اشتياق شغلي با نقش ميانجي سرمايه روانشناختي
عموري خليل(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي انگيزش تحصيلي در رابطه بين كمال گرايي و فرسودگي تحصيلي
گلستاني حسن(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تعديل گر هويت سازماني در رابطه جامعه پذيري سازماني با اشتياق شغلي
مرادي مقدم مجيد(تاریخ دفاع: 1396/03/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تعديل گر عزت نفس سازماني در رابطه مالكيت روانشناختي با رفتار سازماني مثبت
رضائي ميثم(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي انسجام سازماني در رابطه شايسته سالاري با پاسخگويي محيطي
محمدي هزاوه نجميه(تاریخ دفاع: 1396/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي يادگيري مشاركتي در رابطه شايستگي تدريس و صلاحيت علمي اعضاي هيات علمي با دستاوردهاي تحصيلي
نبوي سيده مريم(تاریخ دفاع: 1396/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر گردشگري الكترونيك بر توسعه اكوتوريسم با روش چرخه دمينگ
ملك پور فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه ميزان مسئوليت پذيري اجتماعي و عملكرد هتل هاي استان سمنان
صباغ سيده سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل شاخص هاي موثر بر گردشگري كوير با تاكيد بر گردشگري سلامت
عمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير گردشگري نجوم بر توسعه پايدر اكوتوريسم پارك هاي ملي
خادم سيده نسرين(تاریخ دفاع: 1395/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فرهنگ يادگيري بر اثربخشي معلمان مدارس ابتدايي شهرستان سمنان با ميانجيگري توانمندسازي شناختي معلمان
نظري سميرا(تاریخ دفاع: 1395/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه هوش هيجاني فرهنگ سازماني رضايت شغلي با فرسودگي شغلي معلمان
سليمانگلي اكبر(تاریخ دفاع: 1395/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر برظرفيت هاي اكوتوريسمي تالاب ها وارائه راهكارهاي عملي جهت بهره برداري از آنها (مطالعه موردي تالاب گاوخوني اصفهان)
مسعودي مرغملكي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت امنيت گردشگري از نظر نيروي انتظامي و نقش آن در بهبود وضعيت امنيت گردشگران (مطالعه موردي: استان سمنان)
شيباني علي(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي پايداري اكوتوريسم از ديدگاه يكپارچه، منابع، جامعه و گردشگري (مطالعه موردي: منطقه دره دراگه شهرستان رفسنجان)
سلطاني نژاد مهديه(تاریخ دفاع: 1395/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روابط ساختاري تعلق اجتماعي و مشاركت ساكنان جوامع شهري با هزينه ها و منافع توسعه پايدار گردشگري(مطالعه موردي : شهر كاشان)
فرهادي وحيدرضا(تاریخ دفاع: 1395/03/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ميزان عرضه و تقاضاي گردشگري پزشكي از ديدگاه گردشگران خارجي و داخلي: مطالعه موردي شهر شيراز
ادهمي زهره(تاریخ دفاع: 1394/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل موثر بر شناخت و صيانت كودكان و نوجوانان از ميراث فرهنگي، طبيعي و توسعه صنعت گردشگري
احمدي ليلا(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه چارچوب جهانی‌شدن در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران
مجله مدیریت بر آموزش انتظامی(2018)
^سکینه جعفری, ^علی اکبر امین بیدختی*, مهدی محمدی
روش پژوهش کاربردی در مدیریت با استفاده از نرم افزارهای SPSS, Lisrel
روش پژوهش کاربردی در مدیریت با استفاده از نرم افزارهای SPSS, Lisrel
تدوین و رواسنجی الگوی مدیریت مدرسه محور بر اساس سند تحول بنیادین
(2021-05-01 00:00:00)
تدوین و پایش شاخص¬های بهره¬وری نظام اداری دستگاه-های اجرایی استان (مطالعه موردی؛ استانداری سمنان و سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی استان)
(2022-07-31 00:00:00)
مهارت آموزی و میزان اثرگذاری آن در زندگی فردی و اجتماعی سوادآموزان
(2022-11-09 00:00:00)
تدوین الگویی برای بالندگی نظام آموزش و پرورش از دیدگاه صاحب نظران
(2023-09-11 00:00:00)
بررسي سرمايه اجتماعي و تاثير آن در پيشگيري از جرم و آسيب هاي اجتماعي
(2020-06-06 00:00:00)
تدوین الگوی دانشگاه سبز پایدار برای آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه سمنان)(مجری اول)
(2022-10-25)
تدوین الگویی برای تخصص‌گرایی در جذب نیروی ستادی آموزش و پرورش ایران(مجری اول)
(2023-09-26)
تاملی بر عملکرد نظام آموزشی ایران در بعد ارزشی- هنجاری: فراتحلیلی کیفی بر پژوهش های انجام شده در 10 سال اخیر(ناظر)
(2021-11-30)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
تحلیل های پیشرفته آماری در پژوهش های مدیریت آموزشی   (92 بار دانلود)
رشته : مدیریت آموزشی , گرایش : مدیریت آموزشی
روش های پژوهش کمی ترم دوم 1402   (90 بار دانلود)
رشته : مدیریت آموزشی , گرایش : مدیریت آموزشی
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی. ترم اول 1402   (255 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی
آمار استباطی با کاربرد نرم افزار. ترم اول 1402   (135 بار دانلود)
رشته : مدیریت آموزشی , گرایش : مدیریت آموزشی
مدیریت منابع انسانی. ترم اول 1402   (138 بار دانلود)
رشته : مدیریت آموزشی , گرایش : مدیریت آموزشی
رهبری و مدیریت آموزشی. ترم اول 1402   (125 بار دانلود)
رشته : مدیریت آموزشی , گرایش : مدیریت آموزشی
مدیریت آموزش تطبیقی. ترم اول 1402   (131 بار دانلود)
رشته : مدیریت آموزشی , گرایش : مدیریت آموزشی
تئوری و اصول مدیریت آموزشی. ترم اول 1402   (127 بار دانلود)
رشته : مدیریت آموزشی , گرایش : مدیریت آموزشی
اقتصاد آموزش و پرورش ترم اول. 1402   (131 بار دانلود)
رشته : مدیریت آموزشی , گرایش : مدیریت آموزشی
رفتار سازمانی در سازمان های آموزشی. ترم دوم 1401   (163 بار دانلود)
رشته : مدیریت آموزشی , گرایش : مدیریت آموزشی
آموزش و توسعه منابع انسانی. ترم دوم 1401   (172 بار دانلود)
رشته : مدیریت آموزشی , گرایش : مدیریت آموزشی
مالیه آموزش و بودجه ریزی. ترم دوم 1402   (320 بار دانلود)
رشته : مدیریت آموزشی , گرایش : مدیریت آموزشی
راهنمایی و مشاوره شغلی وتحصیلی. ترم دوم 1402   (273 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی
روانشناسی صنعتی سازمانی ترم دوم 1402   (248 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
برنامه هفتگی ترم دوم 99-98 (1399/07/28)
روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1399/03/11)
روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1399/03/10)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/03/06)
آموزش مجازی. کاربرد کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/03/03)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/30)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/29)
روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/28)
آموزش مجازی. کاربرد کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/27)
آموزش مجازی. کاربرد کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/25)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/24)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/24)
روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/21)
آموزش مجازی. روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت (1399/02/21)
آموزش مجازی. روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت (1399/02/21)
آموزش مجازی. روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت (1399/02/21)
آموزش مجازی. روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت (1399/02/21)
آموزش مجازی. کاربرد کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/20)
آموزش مجازی کاربرد کامپیوتر کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/16)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/16)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/15)
روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/14)
روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/14)
آموزش مجازی. کاربرد کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/13)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/09)
روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/08)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/08)
آموزش مجازی. کاربرد کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/02/06)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/02)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/02/01)
روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1399/01/31)
آموزش مجازی کاربرد کامپیوتر کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/01/30)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/01/26)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/01/25)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/01/25)
روش تحقیق. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1399/01/24)
آموزش مجازی. کاربرد کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/01/23)
روش تحقیق. مدیریت کارشناسی. دانشکده اقتصاد (1399/01/19)
آموزش مجازی. کاربرد کامپیوتر. ارشد مدیریت آموزشی (1399/01/18)
درس روش تحقیق. مدیریت (1399/01/18)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه مدیریت آموزشی
sjafari.105@semnan.ac.ir
(+98)2333623300

فرم تماس